Sponsorering af SDU i Sønderborg 2013-2017

BHJ-Fondens sponsorering er opdelt i to programmer henholdsvis Sponsorprogram og Ad hoc Støtteprogram.

Sponsor-programmet støttes med 700.000 kroner om året i fem år i perioden 2013 – 2017. Indenfor Ad hoc Støtteprogrammet kan Fonden vælge at støtte ”Indbudte” ansøgninger med op til maksimum 800.000 kroner om året. Fondens kontaktperson til SDU er Peder Damgaard.

BHJ-Fondens Sponsorprogram for SDU i Sønderborg

Sponsorprogrammet omfatter:

  1. Hovedopgaveprisen
  2. Scholarships ind
  3. Scholarships ud
  4. Forskerpris
  5. Undervisningspriser

Ad 1) Hovedopgaveprisen. Project award – Wall of Fame

Prisens hovedformål er, at motivere til øget samarbejde mellem universitet og regionens virksomheder. Gennem prisen hædres den/de studerende der har skrevet årets bedste Hovedopgave med afsæt i en praktisk problemstilling , deres vejleder omkring opgaven, samt kontaktpersonen i den virksomhed, der har åbnet døren for de studerende, så de fik mulighed for at anvende deres viden på en praktisk problemstilling. Prisen uddeles i forbindelse med universitetets årlige fælles-dimmission i juni.

Der er tre priser – én vedrørende bachelor/diplom–uddannelser, én vedrørende kandidat/master-uddannelserne, og én vedrørende deltidsuddannelserne HD, o.a.. Prisen er på 25.000 kroner til den studerende (maks. 50.000 kroner pr. opgave når der er flere forfattere). En plaquette med navn på den/de studerende, den involverede virksomhed, og det implicerede fakultet ved SDU blive afsløret på Wall of Fame i Forskerparkens atrium i umiddelbar forlængelse af dimmissionen.

Udvælgelse og indstilling: Kriterierne er opgave-fagligheden, engagement, samarbejde med/fra virksomheden, det innovative i udførelse og i anvendelse, samt det netværksfremmende. Indstilling kan foretages af den/de studerende, kontaktpersonen i virksomheden, og opgave-vejlederen ved universitetet. Prisen annonceres ved opslag og deadline for indstilling er 1. maj. Udvælgelsen foretages af en jury på 6 personer sammensat af lokale institutledere/studiekoordinatorer fra SDU, og repræsentanter for virksomheder i området udvalgt i et samarbejde mellem SET, URS og BHJ-Fonden.

Arbejdet med Hovedopgaveprisen organiseres og koordineres i et samarbejde mellem SDU, SET og BHJ-Fonden (ved fondens kontaktperson til SDU).

Samlet udgift pr. år: 3-6 x 25.000 = maks 150.000 plus udgifter til plaquetter, foldere og plakater, i alt 170.000 kroner.

Ad. 2) Scholarships ind

Til kandidat – og master studier ved SDU i Sønderborg hhv. Sønderborg / Flensborg, udskrives 6 etårige Scholarships / legater på hver 40.000 kroner – eventuelt halvårlige og da på 20.000 kroner. Legaternes hovedformål er at skaffe flere udenlandske studerende til SDU´s engelsksprogede studier, at give regionens virksomheder mulighed for at rekruttere attraktive udenlandske kandidater, og at få nogle gode potentielle ambassadører for regionen ude omkring i verden.

Scholarships ind annonceres to gange årligt forud for deadline for ansøgning, som er hhv. 1/3 og 1/11, med henblik på optag og studiestart hhv. 1/9 og 1/2. De respektive studier og deres Studiekoordinatorer opfordres at formidle budskabet til relevante samarbejdsuniversiteter i udlandet. Nuværende BHJ-Scholarship studerende opfordres til at annoncere via sociale medier i deres respektive hjemlande. Udvælgelse foretages i et samarbejde mellem SDU´s Studie Service, og koordinatorerne for de respektive kandidat- og master studier. Praktisk tovholder er Ledelsessekretariatet sammen med fondens kontaktperson til SDU.

Fonden sponsorerer én gang årligt en flyer eller dagbladsannonce, hvor nuværende BHJ-Scholarship studerende, sammen med SDU-Sønderborg og andre udenlandske SDU- studerende, forsøger at formidle budskabet om hvilke kompetencer de repræsenterer og hvordan de kan kontaktes.

Samlet årlig udgift: Scholarships maks. 6 x 40.000 / 12 x 20.000 = 240.000 plus 60.000 til annoncering. I alt 300.000 kroner

Ad. 3) Scholarships ud

For nuværende studerende ved SDU-Sønderborg udbydes én gang årligt 3 ét-årige scholarships – ét til hvert af hovedområderne teknik, hum og sam. Scholarships kan eventuelt være halvårlige og da med det halve beløb. Disse scholarships er til brug for studieophold ved udenlandske universiteter efter nærmere aftale med den studerendes SDU-studiekoordinator. Den studerende er under opholdet fortsat indskrevet ved SDU-Sønderborg og skal aflægge sine eksaminer her.

Ansøgning og udvælgelse: Scholarships-ud kan søges af nuværende bachelor- og kandidat/master-studerende ved SDU-Sønderborg. Udbuddet bekendtgøres internt gennem plakater, mails og foldere på universitetet i tidsrummet marts – april. Ansøgningsfrist er 1. maj. Udvælgelsen foretages af en komité sammensat af lokale institutledere, den daglige leder af Studie service ved SDU-Sønderborg og Ledelsessekretariatet. Resultatet af udvælgelsen bekendtgøres senest 1. juni.

Arbejdet med Scholarships-ud koordineres i et samarbejde mellem lederen af Studie service, BHJ-Fondens kontaktperson til SDU., og Ledelsessekratariatet, med sidstnævnte som tovholder.

Samlet årlig udgift: 3 x 40.000 / 6 x 20.000 = 120.000 kroner

Ad 4) Forskerpris

Forskerprisen uddeles én gang årligt til en fremragende forsker ved SDU-Sønderborg, der ved sin forskning bidrager til at sætte SDU-Sønderborg på landkortet og som viser et potentiale, der umiddelbart og/eller på sigt kan nyttiggøres på områder, der kan fremme en erhvervsmæssige udvikling. Hovedformålet med prisen er at motivere og fastholde gode forskere ved SDU-Sønderborg, og give regionens virksomheder access til den nyeste viden.

Udvælgelse og indstilling: Indstilling kan foretages af institutledere ved SDU-Sønderborg med deadline 15. december. Andre kan også bringe emner i forslag. Disse kanaliseres i givet fald via vedkommendes institutleder. Udvælgelsen foretages af en komité sammensat af SDU dekaner med aktiviteter i Sønderborg, efter indtilling fra fondsbestyrelsen.

Prisen er på 50.000 kroner og skal bruges til rejse-, ophold- og lignende udgifter i forbindelse med prismodtagerens faglige netværksaktiviteter i udlandet, eller til afholdelse af udgifter i.f.m. ophold af udenlandske forskere indbudt efter prismodtagerens valg. Med prisen følger en forventning om, at modtageren i tilknytning til overrækkelsen giver en kort forelæsning, der perspektiverer forskningsfeltet.

Prisen uddeles én gang årligt i tilknytning til BHJ-Fondens årsdag. Arbejdet med Forskningprisen koordineres af Fondens kontaktperson til SDU.

Samlet årlig udgift er 50.000 kroner.

Ad 5) BHJ-Fondens Undervisningspriser

De nuværende studerendes oplevelse af undervisningens kvalitet er en vigtig parameter i tiltrækningen af nye studerende. Hovedformålet med Fondens Undervisningspriser er at fremme fokus på kvaliteten af den undervisning der udbydes på stedet, og ad den vej bidrage til en øget søgning til de udbudte studier. Derfor indstiftes en pris til ”årets bedste underviser indenfor det resp. hovedområde ved SDU-Sønderborg. 

Der vil være 3 priser – én for det tekniske område, én for det samfundsvidenskabelige og én for det humanistiske område. Prisen er på 20.000 kroner og den skal bruges til dækning af rejse-, kursus-, opholds- og lign. udgifter i.f.m. prismodtagerens efter- og videreuddannelse.

Prisen uddeles én gang årligt i tilknytning til BHJ-Fondens Årsdag. Arbejdet med Undervisningsprisen koordineres af Ledelsessekretariatet.

Samlet årlig udgift: 3 x 20.000 = 60.000 kroner

BHJ-Fondens Ad hoc Støtteprogram for SDU i Sønderborg

Fondsbestyrelsen ”indbyder” én gang årligt ansøgninger indenfor et nærmere afgrænset forsknings- eller problemområde (fastlagt af bestyrelsen) og indenfor en udmeldt beløbsramme, der som maksimum årligt kan andrage 800.000 kroner. Valg af forsknings- / problemområde afstemmes med universitetsledelse, og det konkrete valg af projekt med fakultets- og institutledelsen.