Sponsorering af SDU i Sønderborg 2013-2017

BHJ-Fondens sponsorering er opdelt i to programmer henholdsvis Sponsorprogram og Ad hoc Støtteprogram.

Sponsor-programmet støttes med 700.000 kroner om året i fem år i perioden 2013 – 2017. Indenfor Ad hoc Støtteprogrammet kan Fonden vælge at støtte ”Indbudte” ansøgninger med op til maksimum 800.000 kroner om året. Fondens kontaktperson til SDU er Peder Damgaard.

BHJ-Fondens Sponsorprogram for SDU i Sønderborg

Sponsorprogrammet omfatter:

  1. Hovedopgaveprisen
  2. Forskerpris
  3. Undervisningspriser

Ad 1) Hovedopgaveprisen. Project award – Wall of Fame

Prisens hovedformål er, at motivere til øget samarbejde mellem universitet og regionens virksomheder. Gennem prisen hædres den/de studerende der har skrevet årets bedste Hovedopgave med afsæt i en praktisk problemstilling , deres vejleder omkring opgaven, samt kontaktpersonen i den virksomhed, der har åbnet døren for de studerende, så de fik mulighed for at anvende deres viden på en praktisk problemstilling. Prisen uddeles i forbindelse med universitetets årlige fælles-dimmission i juni.

Der er tre priser – én vedrørende bachelor/diplom–uddannelser, én vedrørende kandidat/master-uddannelserne, og én vedrørende deltidsuddannelserne HD, o.a.. Prisen er på 25.000 kroner til den studerende (maks. 50.000 kroner pr. opgave når der er flere forfattere). En plaquette med navn på den/de studerende, den involverede virksomhed, og det implicerede fakultet ved SDU blive afsløret på Wall of Fame i Forskerparkens atrium i umiddelbar forlængelse af dimmissionen.

Udvælgelse og indstilling: Kriterierne er opgave-fagligheden, engagement, samarbejde med/fra virksomheden, det innovative i udførelse og i anvendelse, samt det netværksfremmende. Indstilling kan foretages af den/de studerende, kontaktpersonen i virksomheden, og opgave-vejlederen ved universitetet. Prisen annonceres ved opslag og deadline for indstilling er 1. maj. Udvælgelsen foretages af en jury på 6 personer sammensat af lokale institutledere/studiekoordinatorer fra SDU, og repræsentanter for virksomheder i området udvalgt i et samarbejde mellem SET, URS og BHJ-Fonden.

Arbejdet med Hovedopgaveprisen organiseres og koordineres i et samarbejde mellem SDU, SET og BHJ-Fonden (ved fondens kontaktperson til SDU).

Samlet udgift pr. år: 3-6 x 25.000 = maks 150.000 plus udgifter til plaquetter, foldere og plakater, i alt 170.000 kroner.

Ad 2) BHJ-Fondens Forskerpris

Forskerprisen uddeles én gang årligt til en fremragende forsker ved SDU-Sønderborg, der ved sin forskning bidrager til at sætte SDU-Sønderborg på landkortet og som viser et potentiale, der umiddelbart og/eller på sigt kan nyttiggøres på områder, der kan fremme en erhvervsmæssige udvikling. Hovedformålet med prisen er at motivere og fastholde gode forskere ved SDU-Sønderborg, og give regionens virksomheder access til den nyeste viden.

Udvælgelse og indstilling: Indstilling kan foretages af institutledere ved SDU-Sønderborg med deadline 15. december. Andre kan også bringe emner i forslag. Disse kanaliseres i givet fald via vedkommendes institutleder. Udvælgelsen foretages af en komité sammensat af SDU dekaner med aktiviteter i Sønderborg, efter indtilling fra fondsbestyrelsen.

Prisen er på 50.000 kroner og skal bruges til rejse-, ophold- og lignende udgifter i forbindelse med prismodtagerens faglige netværksaktiviteter i udlandet, eller til afholdelse af udgifter i.f.m. ophold af udenlandske forskere indbudt efter prismodtagerens valg. Med prisen følger en forventning om, at modtageren i tilknytning til overrækkelsen giver en kort forelæsning, der perspektiverer forskningsfeltet.

Prisen uddeles én gang årligt i tilknytning til BHJ-Fondens årsdag. Arbejdet med Forskningprisen koordineres af Fondens kontaktperson til SDU.

Samlet årlig udgift er 50.000 kroner.

Ad 3) BHJ-Fondens Undervisningspriser

De nuværende studerendes oplevelse af undervisningens kvalitet er en vigtig parameter i tiltrækningen af nye studerende. Hovedformålet med Fondens Undervisningspriser er at fremme fokus på kvaliteten af den undervisning der udbydes på stedet, og ad den vej bidrage til en øget søgning til de udbudte studier. Derfor indstiftes en pris til ”årets bedste underviser indenfor det resp. hovedområde ved SDU-Sønderborg. 

Der vil være 3 priser – én for det tekniske område, én for det samfundsvidenskabelige og én for det humanistiske område. Prisen er på 20.000 kroner og den skal bruges til dækning af rejse-, kursus-, opholds- og lign. udgifter i.f.m. prismodtagerens efter- og videreuddannelse.

Prisen uddeles én gang årligt i tilknytning til BHJ-Fondens Årsdag. Arbejdet med Undervisningsprisen koordineres af Ledelsessekretariatet.

Samlet årlig udgift: 3 x 20.000 = 60.000 kroner

BHJ-Fondens Ad hoc Støtteprogram for SDU i Sønderborg

Fondsbestyrelsen ”indbyder” én gang årligt ansøgninger indenfor et nærmere afgrænset forsknings- eller problemområde (fastlagt af bestyrelsen) og indenfor en udmeldt beløbsramme, der som maksimum årligt kan andrage 800.000 kroner. Valg af forsknings- / problemområde afstemmes med universitetsledelse, og det konkrete valg af projekt med fakultets- og institutledelsen.