Skip to the content

Vejledning

Ansøgere bedes læse fondens principper og kriterier for støtte grundigt igennem inden en ansøgning overvejes henholdsvis sendes til fonden. Bemærk især at fonden fra tid til anden vælger at fokusere på bestemte områder og nedprioriterer andre. Se Fokusområder under ”Hvad støttes?”

Ansøgningsfrister:

Ansøgninger modtaget inden 30. april, 31. august og 31. december vil blive behandlet senest 6 uger efter den respektive tidsfrist.

Ansøgning kun via blanket:

Ansøgere skal anvende den elektroniske ansøgningsblanket. Ansøgningen må ikke fylde mere end 10 sider incl. vedhæftede bilag. Ansøgere der ikke benytter blanketten, kan ikke forvente at få deres ansøgning behandlet. Hvis der er behov for yderliger information, tager fonden kontakt til ansøger.

Bekræftelse:

Alle ansøgere modtager en automatisk bekræftelse på at ansøgningen er modtaget.

Modtager man ikke yderligere information senest 6 uger efter ansøgningsfristens udløb (den 31.4., 31.8. eller 31.12), skal det tages som udtryk for, at ansøgningen ikke er blevet imødekommet.

Ansøgningen vil blive slettet umiddelbar efter modtagelsen af hensyn til datasikkerheden og persondataforordningen.

Betingelser for ansøgningen:

Med mindre Fonden stiller særlige betingelser i en konkret sag, er enhver støtte fra Fonden betinget af følgende:

  • Ansøgeren bekræfter på tro og love og indestår for, at ansøgningen og dens indhold er korrekt på tidspunktet for ansøgningens afsendelse, og at ingen væsentlige informationer er udeladt. Såfremt grundlaget for ansøgningen ændres væsentligt, er ansøgeren forpligtet til at orientere Fonden omgående. Det gælder f.eks. hvis støtteformålet ikke længere er aktuelt, eller hvis der bliver modtaget flere midler, end der er behov for.
  • Ansøgeren forpligter sig til inden 1 måned efter støtteformålets afslutning, eller senest inden 2 år fra støtteformålets påbegyndelse, at tilsende Fonden en skriftlig opfølgning på støtteformålets forløb og resultat.
  • Såfremt Fonden støtter emner, der kræver vedligeholdelse, sker støtten på betingelse af, at det med rimelighed godtgøres, at der er tilstrækkelige midler til dækning af vedligeholdelsesudgifter i mindst 4 år fra ibrugtagning.
  • Ansøgeren giver sit samtykke til, at Fonden opbevarer helt eller delvist imødekomne ansøgninger i op til 6 år fra modtagelsen. Ansøgninger der ikke imødkommes, vil blive destrueret senest 2 måneder efter udløbet af den nærmeste ansøgningsfrist.
  • Hvis ansøgeren ikke ser sig i stand til at opfylde en eller flere af ovennævnte betingelser, skal ansøgeren angive årsagen hertil i forbindelse med ansøgningen.
  • Retssager, der måtte opstå som følge af uoverensstemmelser mellem Fonden og en støttemodtager, skal anlægges ved Retten i Sønderborg.